Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1861
Title: Xác định quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ
Authors: Trần, Minh Hiệp
Keywords: Quyền lợi có thể được bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ
Tài chính
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 06 .- Tr.49-54
Abstract: Theo tác giả, quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ là quyền và/hoặc nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng giữa của người mua bảo hiểm với người được bảo hiểm gắn liền về tính mạng, tuổi thọ, sức khỏe và tai nạn con người. Bài viết phân tích những bất cập trong việc xác định nội hàm quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ, thời điểm xác lập quyền lợi có thể được bảo hiểm, đưa ra những kiến nghị thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường bảo hiểm nước ta.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1861
ISSN: 1859-2953
Appears in Collections:Nghiên cứu Lập pháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.68 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.