Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1861
Nhan đề: Xác định quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ
Tác giả: Trần, Minh Hiệp
Từ khoá: Quyền lợi có thể được bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ
Tài chính
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp;Số 06 .- Tr.49-54
Tóm tắt: Theo tác giả, quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ là quyền và/hoặc nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng giữa của người mua bảo hiểm với người được bảo hiểm gắn liền về tính mạng, tuổi thọ, sức khỏe và tai nạn con người. Bài viết phân tích những bất cập trong việc xác định nội hàm quyền lợi có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ, thời điểm xác lập quyền lợi có thể được bảo hiểm, đưa ra những kiến nghị thay đổi phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường bảo hiểm nước ta.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1861
ISSN: 1859-2953
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Lập pháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.68 MBAdobe PDFXem
Your IP: 44.200.74.241


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.