Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18622
Title: Công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Thực hành tiết kiệm
Chống lãng phí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.42-43,46
Abstract: Trong các Nghị quyết của Đảng cũng đã nói rằng có lúc lãng phí hậu quả của nó còn vượt qua cả tham nhũng (về số lượng), vì thế Bác Hồ khi nói về vấn đề này luôn sử dụng cả cụm từ “tham ô, lãng phí” đi liền với nhau. Chúng ta cần phải quyết liệt thực hiện cho được những biện pháp đã đề ra đối với những kẻ thù bên trong - những giặc nội xâm (mà Đảng ta đã chỉ ra gồm tham nhũng, quan liêu, lãng phí) đang phá Đảng từ trong. Mọi sự nể nang, bao che cho những tệ nạn tiêu cực đều là có tội với Đảng, với Dân, cần được xử lý kịp thời.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18622
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.26 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.