Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18622
Nhan đề: Công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Công tác kiểm tra
Giám sát
Thực hành tiết kiệm
Chống lãng phí
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.42-43,46
Tóm tắt: Trong các Nghị quyết của Đảng cũng đã nói rằng có lúc lãng phí hậu quả của nó còn vượt qua cả tham nhũng (về số lượng), vì thế Bác Hồ khi nói về vấn đề này luôn sử dụng cả cụm từ “tham ô, lãng phí” đi liền với nhau. Chúng ta cần phải quyết liệt thực hiện cho được những biện pháp đã đề ra đối với những kẻ thù bên trong - những giặc nội xâm (mà Đảng ta đã chỉ ra gồm tham nhũng, quan liêu, lãng phí) đang phá Đảng từ trong. Mọi sự nể nang, bao che cho những tệ nạn tiêu cực đều là có tội với Đảng, với Dân, cần được xử lý kịp thời.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18622
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.26 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.170.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.