Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18625
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần sớm đưa Thanh Liêm về đích nông thôn mới
Authors: Trọng Đức
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Góp phần
Thanh Liêm
Nông thôn mới
Đích
Sớm đưa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.50-51
Abstract: Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX huyện Thanh Liêm (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra 3 khâu đột phá, 19 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Thanh Liêm tiếp tục “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung phát triển kinh tế vùng Tây Đáy gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phấn đấu huyện đạt nông thôn mới vào năm 2020”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18625
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.