Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18625
Nhan đề: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần sớm đưa Thanh Liêm về đích nông thôn mới
Tác giả: Trọng Đức
Từ khoá: Công tác kiểm tra
Giám sát
Góp phần
Thanh Liêm
Nông thôn mới
Đích
Sớm đưa
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.50-51
Tóm tắt: Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIX huyện Thanh Liêm (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra 3 khâu đột phá, 19 chỉ tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Thanh Liêm tiếp tục “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung phát triển kinh tế vùng Tây Đáy gắn với bảo vệ môi trường, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phấn đấu huyện đạt nông thôn mới vào năm 2020”.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18625
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.47 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.229.142.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.