Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18626
Title: Tiêu chí, quy trình nhận diện tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay
Authors: Bùi, Khắc Hằng
Keywords: Tiêu chí
Quy trình nhận diện
Tình trạng suy thoái
Tư tưởng chính trị
Đạo đức
Lối sống
Cán bộ
Đảng viên hiện nay
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.52-54,56
Abstract: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng; việc thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít những hạn chế, yếu kém, thậm chí có những khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; đó là, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thì việc làm rõ các tiêu chí, quy trình nhận diện suy thoái sẽ giúp chúng ta đề ra được các giải pháp đúng và trúng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18626
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.211.26.178


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.