Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18628
Title: Phó chủ nhiệm góp sức xử lý các vấn đề nóng tại địa phương
Authors: Tống, Văn
Keywords: Phó chủ nhiệm góp sức xử lý
Vấn đề nóng tại địa phương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.57-58
Abstract: Mỗi kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật đảng viên, được người bị xử lý kỷ luật tâm phục, khẩu khục; người đứng đơn khiếu kiện hiểu rõ được bản chất vấn đề vụ việc; góp phần ổn định được tình hình địa phương, đó là tính hiệu quả, là tính nhân văn của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng mà anh Hoàng Xuân Hòa luôn hướng tới, làm tốt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18628
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.46 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.