Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18634
Title: Ninh Bình tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII
Authors: Thu An
Keywords: Ninh Bình
Tăng cường kiểm tra
Giám sát
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Khóa XII
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.6-8
Abstract: Đảng bộ tỉnh Ninh Bình hiện nay có 69.119 đảng viên, sinh hoạt tại 13 đảng bộ huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ với 724 tổ chức cơ sở đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tỉnh uỷ Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết cụ thể, nghiêm túc. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được tăng cường và đã có những đánh giá bước đầu, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các tổ chức đảng và đảng viên, nhằm phát huy hiệu quả, ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18634
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.37 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.