Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18635
Title: Quảng Ninh: Thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát
Authors: An Bình
Keywords: Quảng Ninh
Thực hiện đồng bộ
Chương trình kiểm tra
Thanh tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.09-11,75
Abstract: Trước năm 2017, Quảng Ninh cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) các cấp và các ban, ngành, đoàn thể thường thiếu sự phối hợp chặt chẽ nên xảy ra tình trạng: Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chồng chéo gây phức tạp cho cơ sở, hoặc bị bỏ sót, lọt đối tượng, lĩnh vực, nội dung cần được kiểm tra, giám sát, thanh tra. Từ thực tiễn trên, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chung của tỉnh; UBKT Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ tham mưu giúp Tỉnh ủy xây dựng chương trình hằng năm. Qua đó đã từng bước khắc phục được tình trạng chồng chéo, bỏ sót và bước đầu đạt được nhiều mục tiêu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18635
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.