Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18643
Title: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa"
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Đấu tranh ngăn chặn
Đẩy lùi tình trạng suy thoái
Tư tưởng chính trị
Đạo đức
Lối sống
Những biểu hiện
Tự diễn biến
Tự chuyển hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.36-39
Abstract: Nghi quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ ba vấn đề cấp bách, trong đó vấn đề cấp bách thứ nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Suy thoái về tư tưởng chính trị thực chất là sự biến đổi theo chiều hướng xấu dần về phẩm chất chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, dẫn tới sự xa rời những nguyên tắc, quan điểm chính trị. Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục nhận định tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống diễn biến phức tạp. Điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng là cùng với việc chỉ ra chín biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, Nghị quyết cũng chỉ ra chín biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; chín biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ rõ mối quan hệ giữa suy thoái về tư tưởng chính trị với suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và hậu quả của nó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18643
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.07 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.170.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.