Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18646
Title: Phát huy vai trò tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Nguyễn, Quỳnh Dao
Keywords: Phát huy vai trò tự phê bình
Phê bình
Công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.44-46
Abstract: Tự phê bình và phê bình là cách thức của tổ chức đảng và đảng viên tự nêu, tự đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và trách nhiệm của mình về quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đồng thời góp ý kiến về ưu điểm, khuyết điểm và trách nhiệm của đối tượng được phê bình nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xem xét, xử lý vi phạm (nếu có vi phạm).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18646
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.