Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18647
Title: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Authors: Vũ, Quang Luyện
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Góp phần xây dựng
Chỉnh đốn Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.47-48
Abstract: Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững; nhiều vấn đề, nhiều vụ việc tồn đọng, bức xúc được giải quyết; kiềm chế, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã kịp thời biểu dương, phát huy ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong xây dựng Đàng; tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đã thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, tự giác sửa chữa, cầu thị. Công tác kiểm tra, giám sát đã kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, củng cố và xây dựng niềm tin của nhân dân.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18647
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.