Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18649
Title: Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đổi mới công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Nguyễn, Thăng Long
Keywords: Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh)
Đổi mới công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.51-53
Abstract: Qua thực tiễn triển khai nhiệm vụ, vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc, cùng một nghị quyết, một chủ trương của Đảng và cơ chế, chính sách thì tại địa phương này làm tốt, địa phương khác làm yếu kém, khuyết điểm. Trước yêu cầu đó, Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức làm việc định kỳ với UBKT các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ từng vấn đề, vụ việc cụ thể. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, việc kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu được thực hiện khá quyết liệt và đạt được nhiều kết quả khả quan. Từ những kết quả đó, có thể rút ra một số kinh nghiệm nhằm đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng Thị xã Hồng Lĩnh trong tình hình mới.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18649
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.130.97


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.