Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18650
Title: Bước chuyển mình ở Thọ Xuân
Authors: Trọng Đức
Keywords: Bước chuyển mình ở Thọ Xuân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.54-56
Abstract: Những năm đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) được biết đến là một trong những địa phương có nhiều đơn thư khiếu kiện kéo dài và vượt cấp. Nguyên nhân chính là do vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền còn nhiều hạn chế, cá biệt một số xã năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên yếu kém dẫn đến mất ổn định tình hình như ở các xã: Xuân Yên, Xuân Thiên, Quảng Phú, Xuân Bái... Để kịp thời khắc phục tình trạng này, một trong những yếu tố góp phần giúp Thọ Xuân nhanh chóng ổn định tình hình là đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm của cán bộ, đảng viên. Từ kinh nghiệm nhiệm kỳ trước, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với việc chủ động tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, Huyện uỷ Thọ Xuân đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện nhiệm vụ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18650
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.54 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.132.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.