Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18667
Title: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với việc phòng, chống chạy chức, chạy quyền
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
Đảng
Phòng
Chống chạy chức
Chạy quyền
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.40-43
Abstract: Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(1) và thực tiễn sự ổn định, phát triển, thịnh vượng của các chế độ chính trị - xã hội ở mỗi quốc gia đã minh chứng cho điều này. Văn kiện Hội nghi lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương khoá VIII đã nêu rõ: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”(2). Nghĩa là, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Để phòng, chống chạy chức, chạy quyền đòi hỏi phải có hệ thống giải pháp đầy đủ, đồng bộ. Thực hiện tốt những giải pháp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ góp phần quan trọng vào việc phòng, chống chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, “Lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18667
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.