Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18669
Title: Đảng bộ huyện Tân Uyên (Lai Châu): Kiểm tra, giám sát thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Tống, Văn
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Phát triển kinh tế - xã hội
Đảng bộ huyện Tân Uyên (Lai Châu)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.49-51
Abstract: Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện Tân Uyên (Lai Châu) đã lãnh đạo cơ bản hoàn thành 11/11 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực; sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung theo hướng phát triển hàng hóa bền vững; chương trình xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm ngày càng được củng cố; bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đời sống an sinh xã hội ngày một nâng lên; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18669
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.