Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18686
Title: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ cơ sở trong lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Nguyễn, Công Bổng
Bùi, Hải Ninh
Keywords: Phát huy vai trò
Trách nhiệm
Các cấp ủy
Chi bộ cơ sở
Lãnh đạo công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.18-19
Abstract: Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, nhiệm vụ của quân đội trở thành hiện thực hay không suy cho cùng phụ thuộc vào khả năng, trách nhiệm lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ ở cơ sở; trong đó có lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Trong những năm qua, Đảng bộ Trường Sỹ quan Chính trị, các cấp ủy, chi bộ cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Nhà trường ngày càng có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18686
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.59 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.229.142.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.