Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18690
Title: Cơ chế kiểm soát quyền lực người đứng đầu trong điều kiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Cơ chế kiểm soát quyền lực
Người đứng đầu
Điều kiện nhất thể hóa
Bí thư cấp ủy
Đồng thời
Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.33-35
Abstract: Kiểm soát quyền lực là tất yếu khách quan đối với bất cứ tổ chức và chức danh nào trong hệ thống chính trị. Thực tế đã khẳng định, quyền lực càng cao, càng tuyệt đối, nếu không được kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến sự tha hoá. “Nhất thể hoá” bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp là chủ trương thực hiện từ Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX (năm 2002), còn nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ, nhất là trình độ, năng lực và việc kiểm soát quyền lực người đứng đầu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18690
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.120.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.