Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18692
Title: Hòa Bình: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát
Authors: Nguyễn, Hữu Đạt
Keywords: Hòa Bình
Nâng cao chất lượng
Hiệu quả công tác giám sát
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.39-41,53
Abstract: Giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và có nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tại Điều 30, Điều lệ Đảng quy định: “Giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng phải tiến hành công tác giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự giám sát của Đảng”. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác giám sát; trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh Hòa Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác giám sát.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18692
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.