Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18693
Title: Tác động của chuyển đổi chính sách KH&CN đến việc tạo ra và sử dụng tri thức tại viện R&D từ cách tiếp cận văn hóa chính sách
Authors: Bạch, Tân Sinh
Keywords: Chính sách KH&CN
Tạo ra và sử dụng tri thức
Văn hóa chính sách
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 61(10) .- Tr.60-64
Abstract: Sự chuyển đổi của quá trình tạo ra và sử dụng tri thức ở các tổ chức nghiên cứu và triển khai (R&D) có liên hệ mật thiết với sự thay đổi trọng tâm của chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN). Sản phẩm chính sách là kết quả của sự thỏa hiệp giữa các nền văn hoá chính sách ở các cấp khác nhau trong hệ thống chính sách KH&CN. Chính sách KH&CN quốc gia sau khi hình thành sẽ ảnh hưởng đến những quy định thiết chế tại quốc gia đó về hình thức tổ chức hoạt động KH&CN nói chung và phương thức tạo ra tri thức KH&CN nói riêng. Việc xem xét quá trình hình thành chính sách KH&CN từ cách tiếp cận văn hoá chính sách (policy culture) - có sự tương tác giữa các tác nhân chính sách (policy actors) - sẽ cung cấp một cách nhìn mới về tính năng động của chính sách KH&CN. Bài viết xem xét sự thay đổi phương thức tạo ra tri thức trong các viện R&D dưới tác động của chính sách KH&CN trong bốn thập kỷ qua.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18693
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.