Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18696
Title: Những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của UBKT Tỉnh ủy Lào Cai
Authors: Trần, Xuân Hưng
Keywords: Những chuyển biến tích cực
Thực hiện nhiệm vụ
UBKT Tỉnh ủy Lào Cai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.48-50
Abstract: Thực hiện Quy chế làm việc và chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ được giao; nhiều nội dung hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương; bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; đặc biệt nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18696
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.