Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18701
Title: Kỷ luật khai trừ Đảng ông Chu Hảo - Nhìn vấn đề dưới góc độ công tác kiểm tra, kỷ luật đảng
Authors: Phạm, Đức Tiến
Keywords: Kỷ luật khai trừ Đảng
Ông Chu Hảo
Nhìn vấn đề dưới góc độ
Công tác kiểm tra
Kỷ luật Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.60-61,68
Abstract: Đảng là một tổ chức có kỷ luật chặt chẽ, nghiêm túc và tự giác; ông Chu Hảo khi còn là đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng thì phải bị xử lý kỷ luật là điều bình thường; kỷ luật đảng công bằng đối với mọi đảng viên. Việc ông Chu Hảo bị khai trừ ra khỏi Đảng và một số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị hùa theo, tuyên bố bỏ Đảng không phải là thất bại của Đảng, không làm cho Đảng yếu đi mà trái lại sẽ làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vừng mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của một Đảng cách mạng tiền phong.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18701
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.39 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.99.243


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.