Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18704
Title: Nêu gương và làm gương
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Nêu gương
Làm gương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 12 .- Tr.67-68
Abstract: Trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình; đến trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ. Nêu gương thì trước hết phải làm gương trong công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18704
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.183.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.