Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18707
Title: Trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Lê, Thị Thủy
Keywords: Trách nhiệm
Cấp ủy
Người đướng đầu cấp ủy
Công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 01 .- Tr.5-8
Abstract: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác kiểm tra; kiểm tra là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, muốn lãnh đạo thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo. Nghị quyết Trung ương 5, khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã nhấn mạnh: “Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp uỷ và người đứng đầu cấp uỷ, do cấp uỷ trực tiếp tiến hành... Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18707
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.96.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.