Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18746
Title: Công tác kiểm tra, giám sát của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đối với đảng viên là cán bộ cao cấp
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát
UBKT Trung ương
Đối với
Đảng viên là cán bộ cao cấp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.31-35
Abstract: Bảy mươi năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã thực hiện toàn diện và hiệu quả các nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Đảng, nhiệm vụ cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp giao; đồng thời, làm tốt công tác tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hơn. Chỉ tính từ nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng đến nay, riêng UBKT Trung ương đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18746
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.16 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.