Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18749
Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ủy ban Kiểm tra các cấp
Tác giả: Trần, Đình Đồng
Từ khoá: Một số giải pháp nâng cao chất lượng
Công tác tham mưu
UBKT các cấp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.41-43,69
Tóm tắt: Đảng ta là đảng cầm quyền, nhiệm vụ của Đảng rất nặng nề. Để bảo đảm sự lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Đảng phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; Đảng phải có cơ quan tham mưu đủ tầm, có tri thức và có đội ngũ cán bộ tham mưu đủ phẩm chất, năng lực để tham mưu, giúp cấp uỷ các cấp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định của Đảng.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18749
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.38 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.