Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18749
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Đình Đồng-
dc.date.accessioned2019-11-29T07:46:59Z-
dc.date.available2019-11-29T07:46:59Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18749-
dc.description.abstractĐảng ta là đảng cầm quyền, nhiệm vụ của Đảng rất nặng nề. Để bảo đảm sự lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Đảng phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; Đảng phải có cơ quan tham mưu đủ tầm, có tri thức và có đội ngũ cán bộ tham mưu đủ phẩm chất, năng lực để tham mưu, giúp cấp uỷ các cấp xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định của Đảng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.41-43,69-
dc.subjectMột số giải pháp nâng cao chất lượngvi_VN
dc.subjectCông tác tham mưuvi_VN
dc.subjectUBKT các cấpvi_VN
dc.titleMột số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ủy ban Kiểm tra các cấpvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.