Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18752
Title: Đô Lương (Nghệ An): Kiểm tra, giám sát thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Phương Ngọc
Keywords: Đô Lương (Nghệ An)
Kiểm tra
Giám sát
Thúc đẩy phát triển kinh tế
Xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 02 .- Tr.51-52
Abstract: Là huyện miền núi tỉnh Nghệ An còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội; từ tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo đà bứt phá đi lên, Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: Xây dựng Đô Lương trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá của tỉnh, là trung tâm kinh tế - xã hội của vùng phía Tây Nghệ An. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Có kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thực hiện đúng lộ trình nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; giải quyết việc làm cho người lao động; dân chủ cơ sở được phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường... Phấn đấu đến năm 2020, đủ điều kiện thành lập Thị xã Đô Lương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18752
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.73 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.