Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18769
Title: Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Tăng cường kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.24-28
Abstract: Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới bằng cách thực hiện tốt nhóm giải pháp chính yếu khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18769
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.