Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18769
Nhan đề: Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Tác giả: Cao, Văn Thống
Từ khoá: Tăng cường kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.24-28
Tóm tắt: Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới bằng cách thực hiện tốt nhóm giải pháp chính yếu khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18769
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.81 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.