Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18770
Title: Nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Nắm tình hình
Phát hiện dấu hiệu vi phạm
Lĩnh vực tư tưởng chính trị
Đạo đức
Lối sống
Cán bộ
Đảng viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.29-31
Abstract: Nắm tình hình phát hiện dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp. Chất lượng của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt và do đảng viên tốt. Hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã làm giảm sức chiến đấu của Đảng và lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Vì vậy, càng phải coi trọng và tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trách nhiệm này được đặt lên vai của các tổ chức đảng, cấp ủy và UBKT các cấp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18770
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.