Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18776
Title: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo chuyển biến trong nhận thức của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Thu Hoài
Keywords: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Tạo chuyển biến trong nhận thức
Cấp ủy
Công tác kiểm tra, giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 03 .- Tr.48-50,53
Abstract: Trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đã và đang từng bước góp phần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra (UBKT), bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” được ban hành và triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT, trước hết là người đứng đầu cấp uỷ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Từ đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được quan tâm và phát huy vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18776
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.