Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18791
Nhan đề: Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở đảng bộ tỉnh Kiên Giang
Tác giả: Đỗ, Trần Thịnh
Từ khoá: Kinh nghiệm kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Đảng bộ tỉnh Kiên Giang
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.20-22
Tóm tắt: Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp xây dựng, tuyển dụng, điều động, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Do đó, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từng bước trưởng thành, được nâng cao cả về trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn... cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện có hiệu quả toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ. UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn xác định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn vi phạm, ổn định dư luận của xã hội, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18791
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.95 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.