Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18796
Title: Làm tốt công tác giải quyết tố cáo trước đại hội đảng bộ các cấp
Authors: Cao, Văn Thống
Keywords: Làm tốt công tác giải quyết tố cáo
Đại hội đảng bộ các cấp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.33-37
Abstract: Tố cáo là một trong những quyền và trách nhiệm cơ bản của công dân được ghi trong Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nội bộ Đảng cũng quy định việc tố cáo và trách nhiệm giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng. Việc phát huy vai trò và trách nhiệm của đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ tố cáo là góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; trong đó có tố cáo những tổ chức đảng, đảng viên, nhất là những đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp tha hóa quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm”, suy thoái, chạy chức, chạy quyền... là rất cần thiết và quan trọng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18796
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.