Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18797
Title: Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn
Authors: Phạm, Đức Tiến
Keywords: Nâng cao hiệu quả công tác
Nắm tình hình địa bàn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.38-40
Abstract: Thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã khẳng định: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo không có kiểm tra, giám sát coi như không có lãnh đạo. Qua hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc là phải thường xuyên tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm. Trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nắm tình hình là một khâu quan trọng và đặc biệt quan trọng đối với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; phải nắm chắc tình hình để xác định rõ nội dung, đối tượng kiểm tra cho sát đúng và quyết định cho phù hợp. Nội dung nắm tình hình phải đầy đủ, phong phú, đa dạng và có chiều sâu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18797
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.