Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18799
Title: Công tác kiểm tra, giám sát đấu tranh phòng, chống "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong đảng bộ quân đội
Authors: Phạm, Đức Duyên
Keywords: Công tác kiểm tra
Giám sát đấu tranh phòng
Chống "Tự diễn biến"
Tự chuyển hóa
Đảng bộ quân đội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.45-47
Abstract: Tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, làm phai nhạt dần niềm tin và các chuẩn mực của người đảng viên cộng sản, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ dễ dẫn đến xa rời nguyên tắc, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là vấn đề không thể xem thường, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa”, phân tích làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp, làm cơ sở cho từng đảng viên, tổ chức đảng nhằm soi vào để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, khắc phục, sửa chữa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18799
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.