Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18802
Title: Đà Nẵng: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Authors: Lương, Đức
Keywords: Đà Nẵng
Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.54-55,61
Abstract: Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có 18 đảng bộ trực thuộc với 56.965 đảng viên. Trong những năm qua, Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói riêng, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp được tăng cường, nhất là nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được Ủy ban Kiểm tra các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được những kết quả.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18802
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.14 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.