Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18810
Title: Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 35
Keywords: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Họp kỳ thứ 35
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.02-03,52
Abstract: Từ ngày 24 đến 26/4/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Tạp chí Kiểm tra xin trình bày toàn văn kỳ họp này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18810
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.