Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18816
Title: Một số biểu hiện tha hóa quyền lực thường gặp trong lĩnh vực quản lý văn hóa và quản lý kinh tế
Authors: Mai, Trực
Keywords: Một số biểu hiện
Tha hóa quyền lực thường gặp
Lĩnh vực quản lý văn hóa
Quản lý kinh tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.18-21
Abstract: Qua thực tế và qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho thấy sự tha hoá quyền lực trong lĩnh vực quản lý văn hoá và quản lý kinh tế thường diễn ra dưới các hành vi. Lạm quyền, lợi dụng quyền lực, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tùy tiện trong công tác lập, duyệt dự toán ngân sách nhà nước hằng năm; lập và phê duyệt dự toán xây dựng trụ sở cơ quan, duyệt mua sắm trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị không đúng quy định...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18816
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.