Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18817
Title: Nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Nâng cao nhận thức
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.22-25
Abstract: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban Kiểm tra các cấp, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nhất là trong giai đoạn hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18817
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.