Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18817
Nhan đề: Nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
Tác giả: Trần, Đình Đồng
Từ khoá: Nâng cao nhận thức
Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
Khi có dấu hiệu vi phạm
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.22-25
Tóm tắt: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Uỷ ban Kiểm tra các cấp, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng nhất là trong giai đoạn hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18817
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.09 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.