Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18839
Title: Thành phố Châu Đốc: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Authors: Trọng Thành
Keywords: Thành phố Châu Đốc
Nâng cao hiệu lực
Hiệu quả công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.20-22
Abstract: Những năm qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ thành phố Châu Đốc (An Giang) luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao nhận thức của cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ thành phố.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18839
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.52 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.143.40


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.