Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18842
Title: Những hạn chế, bất cập và giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra
Authors: Trần, Đình Đồng
Keywords: Những hạn chế
Bất cập
Giải pháp hoàn thiện
Phương pháp thẩm tra
Xác minh trong công tác kiểm tra
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.31-34
Abstract: Thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là việc chủ thể kiểm tra, giám sát tiến hành các hoạt động, tìm kiếm, phát hiện, thu thập, xem xét, tra cứu, phân tích thông tin, tài liệu, hiện vật đã thu thập được, thẩm định, đánh giá và sử dụng những chứng cứ liên quan đến vụ việc kiểm tra, giám sát; phân tích, so sánh mối liên hệ và sự phù hợp giữa các chứng cứ với nhau và với vụ việc kiểm tra, giám sát theo các nguyên tắc, phương pháp công tác đáng để tìm ra sự thật, chỉ đúng bản chất các thông tin, tài liệu, chứng cứ đó nhằm chứng minh đối tượng được kiểm tra, giám sát có hay không có khuyết điểm hoặc vi phạm, giúp cho việc xem xét, kết luận, quyết định xử lý bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18842
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.89 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.