Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18847
Title: Thực hành dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Authors: Nguyễn, Quỳnh Giao
Keywords: Thực hành dân chủ
Công tác kiểm tra
Giám sát
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 06 .- Tr.48-50
Abstract: Thực hành dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nhằm nâng cao chất tượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát; phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng; đồng thời, giúp các cấp ủy đảng có biện pháp tích cực đấu tranh với các biểu hiện mất dân chủ, phản dân chủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, góp phần hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18847
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.