Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18857
Title: Khảo sát mối liên hệ kinh tế giữa các tỉnh thành của Việt Nam: tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian
Authors: Nguyễn, Văn Thắng
Trần, Thị Tuấn Anh
Keywords: Mối liên kết kinh tế giữa các địa phương
Hiệu ứng lan truyền
Hồi quy không gian
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Kinh tế & Phát triển;Số 263 .- Tr.02-12
Abstract: Để phát triển kinh tế các địa phương thì khi hoạch định chính sách không chỉ cần phát huy nguồn lực nội tại của địa phương mà còn cần phải phát huy tác dụng của mối liên kết kinh tế giữa các địa phương. Bài viết thực hiện kiểm định mức độ liên kết kinh tế giữa các địa phương bằng cách tiếp cận phương pháp hồi quy không gian với dữ liệu thu thập từ năm 2010 đến 2017 từ Niên giám Thống kê tỉnh thành. Kết quả cho thấy tương quan không gian thuận chiều giữa các địa phương tại Việt Nam về quy mô tổng sản phẩm, tạo ra trên địa bàn cấp tỉnh, quy mô tổng vốn đầu tư trong và quy mô dân số trung hình của tỉnh. Kết quả sử dụng phương pháp hồi quy không gian cho thấy các yếu tố vốn, yếu tố lao động không những tác động cùng chiều đến quy mô tăng trưởng kinh tế của địa phương đó mà còn có ảnh hưởng cùng chiều đến quy mô kinh tế của các địa phương lân cận.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18857
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.87 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.233.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.