Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18917
Title: Cấu trúc vật liệu silicence 2 lớp
Authors: Huỳnh, Anh Huy
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong luận văn này, tôi đã trình bày tổng quan về cấu trúc tinh thể của vật liệu silicene đơn lớp cũng như hai lớp. Các cách xếp chồng có thể của silicene hai lớp. Bên cạnh đó cũng đã xây dựng lại các vector cơ sở và tìm được vị trí các nguyên tử Si trong ô cơ sở của mạng tinh thể silicene hai lớp theo stacking A’B’, từ đó vẽ lại các cấu trúc của silicene hai lớp và thiết lập mô hình tinh thể silicene hai lớp stacking A’B’ trên 10000 nguyên tử. Mô phỏng mạng tinh thể silicene hai lớp stacking A’B’ bằng phương pháp Động lực học phân tử (MD). Hồi phục mạng tinh thể silicene hai lớp stacking A’B’ ở nhiệt độ 50 K. Và cũng thể hiện trực quan quá trình nung nóng và làm lạnh của silicene hai lớp satcking A’B’ này.
Description: 62 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18917
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.