Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18922
Title: Sự ẩn chứa khoa học vật lý trong một số kinh nghiệm dân gian của đời sống con người.
Authors: Nguyễn, Hữu Khanh
Nguyễn, Thị Cẩm Tú
Keywords: Sư phạm vật lý
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Sự ẩn chứa Vật lý trong đời sống dân gian của con người” sưu tầm các câu thơ, ca dao, tục ngữ, thi ca có chứa nội dung ở 2 khía cạnh về kinh nghiệm dân gian trong đời sống của con người và ẩn chứa khoa học vật lý trong các câu thơ ca đó. Đề tài cũng đã đề xuất một giáo án ngoại khóa với chủ đề “Ca dao tục ngữ dưới góc nhìn vật lý”
Description: 59 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18922
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.