Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18992
Nhan đề: Các phương pháp giải bài toán tối ưu không ràng buộc.
Tác giả: Nguyễn, Trung Kiên
Cao, Thị Minh Nguyệt
Từ khoá: Sư phạm Toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Giới thiệu bài toán tối ưu không ràng buộc. Một số phương pháp giải bài toán tối ưu không ràng buộc: Gradient, Newton, hướng liên hợp, tựa Newton, tìm kiếm trực tiếp.
Mô tả: 93 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18992
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.