Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18996
Title: Bài toán tối ưu hóa có nhiễu
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Đào, Duy Phúc
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Kiến thức chuẩn bị: một số khái niệm ma trận ,giải tích,hình học, giải tích lồi Giới thiệu bài toán tối ưu tổng quát Bài toán tối ưu có nhiễu và một số ví dụ, bài tập
Description: 64 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/18996
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
851.9 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.